Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
1419465

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego opracowany przez Siostry Służebniczki Dębickie, został dopuszczony do użytku decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3. 10. 2008 roku. Numer dopuszczenia: DPN – 5002 – 19 / 08.  Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego oparta jest na wartościach chrześcijańskich uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe małego dziecka.

Wychowanie przedszkolne w ochronkach określone przez bł. E. Bojanowskiego obejmuje integralne wychowanie dziecka poprzez następujące obszary wychowawczo – dydaktyczne:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:

 • Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 • Poznanie i rozwijanie zmysłów.
 • Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych.

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:

 • Rozwijanie procesów poznawczych.
 • Kształtowanie wyobraźni.
 • Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda).
 • Rozwijanie intelektu, mowy, twórczego myślenia i działania.
 • Rozwijanie talentów i zdolności.

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:

 • Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami,
 • Kształtowanie sfery uczuciowej.
 • Wdrażanie w system wartości i norm społecznie akceptowanych (w rodzinie, w ochronce, w społeczeństwie, w ojczyźnie).
 • Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i kształtowanie postaw sprzyjających przyjęciu przyszłych ról w rodzinie.
 • Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji (rodzinnych, religijnych, narodowych).
 • Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji z rówieśnikami i środowiskiem.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających świętowaniu, obrzędowość, wspólnotowość i spędzaniu wolnego czasu w rodzinie i środowisku,
 • Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych,

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:

 • Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
 • Rozwijanie twórczości teatralnej.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki i tworzenia własnych prac plastyczno – technicznych.

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:

 • Kształtowanie sumienia, samooceny i odpowiedzialności za własne czyny z wykorzystaniem nagród i kar.
 • Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka, obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji do niesienia im konkretnej pomocy.

Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:

 • Wprowadzanie w świat symboli i wartości religijnych przybliżających rzeczywistość Chrztu Świętego i wynikającej z niego prawdy o dziecięctwie Bożym.
 • Ukazanie Dzieciątka Jezus, jako wzoru do naśladowania dla dziecka, a Świętej Rodziny, jako wzoru dla rodziny, roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych.
 • Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i Bożym.
 • Przybliżanie prawdy o życiu człowieka w wymiarze doczesnym i wiecznym.
 • Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne.
 • Wprowadzanie do przeżywania wydarzeń roku liturgicznego.

Dzisiaj jest

czwartek,
29 października 2020

(303. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni